polska anglia niemcy rosja czechy s?owacja
grecja bia?oru? ukraina w?gry rumunia bu?garia
Lamina istnieje na rynku polskim od 1991r. W 1993r. utworzy?a sp?k? austriacko-polsk?, a po czterech latach wsp?lnej dzia?alno?ci usamodzielni?a si? poszerzaj?c swoj? ofert? o akcesoria meblowe. W pa?dzierniku 1998r. Lamina podwy?szy?a kapita? zak?adowy co pozwoli?o jej na dynamiczny rozw?j oraz zwi?kszenie importu oraz rozszerzenie oferty asortymentowej.

Najbli?sze plany Laminy to obj?cie wi?kszych udzia??w w rynku w oparciu o segmentacj? i pozycjonowanie oferty, a tak?e wdra?anie nowych zaawansowanych technologicznie produkt?w.

Firma zwraca szczeg?ln? uwag? na cykl ?ycia produktu. Precyzyjna identyfikacja aktualnej fazy pozwala wyprzedzi? dzia?ania konkurencji.