polska anglia niemcy rosja czechy s?owacja
grecja bia?oru? ukraina w?gry rumunia bu?garia
Nadrz?dnym celem firmy Lamina IPL jest sprowadzanie i dostarczanie oku? meblowych spe?niaj?cych potrzeby naszych klient?w. Zadowolenie klient?w traktujemy jako miar? jako?ci naszych wyrob?w oraz impuls do dalszego rozwoju. D??ymy do zdobycia i utrzymania opinii wiarygodnego partnera oraz osi?gni?cia wiod?cej pozycji w bran?y meblarskiej poprzez wsp?prac? z producentami stosuj?cymi najnowocze?niejsze technologie zgodne z normami ISO.

Polityk? jako?ci realizujemy poprzez:
  • poznawanie i spe?nianie potrzeb naszych klient?w poprzez oferowanie im niezawodnych wyrob?w o w?a?ciwo?ciach por?wnywalnych z osi?gni?ciami czo?owych marek
  • zaopatrywanie si? tylko u dostawc?w surowc?w gwarantuj?cych dostawy o ustabilizowanym i zgodnym z naszymi oczekiwaniami poziomie jako?ci
  • unowocze?nianie wyposa?enia technicznego i dostosowywanie do potrzeb rozwijaj?cej si? techniki w dziedzinie zawias?w meblowych
  • zapewnienie wykwalifikowanej kadry poprzez systematyczne szkolenie personelu utrzymanie w ?wiadomo?ci pracownik?w odpowiedzialno?ci za wykonywane czynno?ci i identyfikacj? z interesami firmy
Realizacj? przyj?tej polityki jako?ci zapewnia zaanga?owanie Kierownictwa firmy w urzeczywistnieniu jej idei i prac? jej wewn?trznego dzia?u jako?ci.